Polityk prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Zakładu Leczniczego Gastrolog
Tadeusz Szwed
Poufność danych i ochrona prywatności Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku
z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa w
Zakładzie Leczniczym Gastrolog Tadeusz Szwed ustanowiono politykę określającą zasady
dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.
I. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:
• wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
• wykonanie umowy, np. umowy objęcia opieką medyczną lub umowy na świadczenie usług
niemedycznych, której jesteś stroną,
• wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
• prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych lub przez stronę trzecią,
polegający m.in. na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym
profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
• inne przypadki wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Tadeusz Szwed ul. Łąkowa 16, 05-080 Laski
III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący
sposób:
• listownie na adres: Tadeusz Szwed ul. Łąkowa 16, 05-080 Laski
• przez e-mail: kontakt@gastroskopia.net
IV. DANE OSOBOWE
Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:
• nawiązania z Tobą i ukształtowania treści umowy opieki medycznej, jej zmiany bądź rozwiązania
oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
2
• dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
• obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną,
• archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa,
• zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny centrum
medycznego).
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako
że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną
sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu,
c. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
d. prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane
osobowe,
e. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
f. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
g. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy
zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
h. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
i. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym
się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub
zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli
takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony
danych.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
V. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące
Twojej aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te
wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.
Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa
się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane
osobowe są własnością Zakładu Leczniczego Gastrolog Tadeusz Szwed i są zabezpieczone
przed dostępem osób nieupoważnionych.
VI. WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji
użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych
osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.
W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę
mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.
VII. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Zakład Leczniczy Gastrolog Tadeusz Szwed stosuje adekwatne środki organizacyjne i
techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Dokładamy wszelkich starań by stosowane
środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane
dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez Zakład Leczniczy
Gastrolog Tadeusz Szwed analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.
VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM
Zakład Leczniczy Gastrolog Tadeusz Szwed będzie przekazywać Twoje dane osobowe:
• podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
• podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
• podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.
Zakład Leczniczy Gastrolog Tadeusz Szwed, zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki
prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach
technologiczno-informatycznych.